Cookie Warning Hjemmesiden bruger cookies til at huske dine indstillinger og godkendelse. Disse oplysninger er ikke delt med nogen tredjepart. Læs mere... 
Pilotuddannelse i Flyvevåbnet
Log ind her, hvis du tidligere har søgt en stilling hos os
Login med 
Jeg har ikke NemID
Har du brug for hjælp?
Gem automatisk
Denne formular gemmes automatisk, når tiden udløber!

Persondata

 Mandatory
 Mandatory
 Mandatory
 Mandatory


 Mandatory
 Mandatory
 Mandatory
 Mandatory
 Mandatory

Eftersom du ikke er dansk statsborger skal vi oplyse dig om følgende:

"Ansættelse i Forsvaret kan i nogle tilfælde være kriminaliseret for personer med andet statsborgerskab end dansk. Vi bliver nødt til i hvert tilfælde at undersøge, om det er tilfældet. Du (ansøgeren) skal være opmærksom på, at vi derfor ikke på nuværende tidspunkt ved om det vil give problemer i forhold til dit oprindelsesland. I nogle lande kan en ansættelse i et andet lands forsvar medføre tab af statsborgerskab, eller det kan føre til en kriminalisering af personen. Du skal derfor være opmærksom på, at en ansættelse sker på dit eget ansvar og risiko. Hvis vi vælger at tilbyde dig ansættelse, og du vælger at tage imod tilbuddet, vil vi iværksætte undersøgelsen, som kan tage adskillige måneder. Din eventuelle fortsatte ansættelse er afhængig af resultatet af undersøgelsen. Såfremt din ansættelse i det danske forsvar er kriminaliseret efter dit hjemlands lovgivning vil dit ansættelsesforhold eventuelt blive bragt til ophør"

 Mandatory
 Mandatory
 Mandatory
select

Øvrige oplysninger

 Mandatory
Uddannelse
Uddannelse
Anfør afsluttede relevante uddannelser.
Hvis du ansøger om optagelse som frivillig til Hjemmeværnet, behøver du kun udfylde seneste/nuværende uddannelse.
Uddannelsesinstitution
Land
Uddannelsesart
Uddannelsesniveau
Retning
Fag
Højeste eksamen
Karakter
Beskrivelse
UddannelsesinstitutionStartSlutLandUddannelsesart UddannelsesniveauRetningFagHøjeste eksamenKarakterBeskrivelseHandlinger
Ingen poster fundet
Erhvervs/tjenesteerfaring
Erhvervs/tjenesteerfaring
Anfør relevant erhvervs-/tjenesteerfaring enkeltvis.
Hvis du ansøger om optagelse som frivillig i Hjemmeværnet, behøver du kun udfylde seneste/nuværende ansættelse.
Jobtitel
Arbejdsgiver
Uopsagt stilling

Land
By
Branche
Funktionsnivau/Løngruppe
Jobkategori
Beskrivelse
JobtitelArbejdsgiverUopsagt stillingStartSlutLandByBrancheFunktionsnivau/Løngruppe JobkategoriBeskrivelse Handlinger
Ingen poster fundet
Andet
Andet
Jeg ønsker at frigive min profil, således de rekrutteringsansvarlige har adgang til mine data jf. Databeskyttelseserklæringen.

Link til datasamtykkeerklæring
Group of Questions
Fødested (by og sogn) ?
Har du dansk statsborgerskab?
Hvis du ikke har dansk statsborgerskab, hvilket statsborgerskab har du så?
Ønsker du at deltage i internationale operationer?

Har du tidligere søgt uddannelse i Forsvaret - hvornår og hvilken?

For at kunne behandle din ansøgning, har vi behov for at vide om du har været i konflikt med love og/eller vedtægter.

Hvis du har det, SKAL du vedlægge en udskrift af dombog, bødeforlæg eller anden dokumentation for afgørelsen.

Group of Questions
Har du været i konflikt med love, politivedtægter?
Har du været i konflikt med den militære straffelov?
i bekræftende fald, hvorledes er forholdet afgjort?
Har du en løbende, ikke afsluttet sag?
Hvis du har været i konflikt med loven, har du så uploadet dokumentation for afgørelsen?

Spørgsmål vedr. dit helbred

Group of Questions
Fejler du noget?
Hvis ja, hvad?
Tager du lægeordineret medicin?
Hvis ja, hvilket?
Har du haft behandlingsforløb hos egen læge, speciallæge, hospital eller andet?
Hvis ja, for hvad?
Hvis ja, hvornår? (OBS! Har du haft forløb inden for de seneste 5 år, skal kopi af relevant journal medsendes ansøgningen!
Har du - eller har du haft alvorlige sygdomme?
Hvis ja, hvilke?
Har du - (udover det obligatoriske hjemkomstforløb for tjenestegørende efter udsendelse i mission) - haft kontakt til psykolog/psykiater?
Har du haft et længerevarende forløb - (mere end 5 samtaler) med psykolog gennem Veterancenteret?
Hvis ja, hvornår og for hvad?
Har du været opereret?
Hvis ja, for hvad?
Hvis ja, hvornår? (OBS! Har du haft forløb inden for de seneste 5 år, skal kopi af relevant journal medsendes ansøgningen!
Højde (uden sko) - i cm.
Vægt (kg.)
Group of Questions
Jeg erklærer herved: - at jeg har besvaret samtlige spørgsmål sandfærdigt, og har intet fortiet, som kan være en hindring for min ansættelse/uddannelse samt at bilagene er i overensstemmelse med de originale papirer. - at jeg giver mit samtykke til, at Forsvarets Rekruttering kan indhente oplysninger om mine private forhold fra andre forvaltningsmyndigheder. - at jeg, såfremt jeg ansættes, er indforstået med, at uddannelsen/kontrakten kan ophæves uden varsel, og uden at jeg har krav på erstatning, dersom det viser sig, at mine oplysninger har være urigtige. - at jeg er indforstået med, at Forsvarets Rekruttering evt. indhenter supplerende oplysninger hos andre lægelige institutioner og politimyndigheder. - at jeg er indforstået med, at alle oplysninger, som gives til medarbejdere ved Forsvarets Rekruttering under afprævningen, må videregives inden for Forsvarets Rekruttering med henblik på den afsluttende kommissionsforretning. - At jeg giver mit samtykke til, at Forsvarets Rekruttering kan indhente udtalelse med henblik på egnethed til udsendelse fra Veterancentret, såfremt jeg er eller har været i psykologforløb der.

Du skal uploade din attest med synsstyrke fra optikker eller øjenlæge, som bilag til din ansøgning.

Du skal bruge dette link til at finde attest for synsstyrke: <a href="Synsstyrke.pdf</a">http://www2.forsvaret.dk/job/Documents/SAP-E-RKT/Formular%20-%20Synsstyrke.pdf">Synsstyrke.pdf</a>

Group of Questions
Bruger du briller/kontaktlinser?
Hvordan er dit farvesyn?
Hvordan er dit mørkesyn?
Har du fået foretaget synskorrigerende operation?
Hvis ja, hvilken og hvornår?
Group of Questions
Har du været sessionsbehandlet?
Har du aftjent værnepligt?
Hvis du har aftjent værnepligt, i hvilket værn har du gjort det?
Er du medlem af Hjemmeværnet?

Til denne uddannelse er det ikke et krav, at du er i besiddelse af kørekort  - men vi vil gerne vide om du har kørekort.

Group of Questions
Har du kørekort - og hvilket?
Hvis frakendt kørekortet, hvornår udløber frakendelsen?

For at kunne behandle din ansøgning, har vi behov for yderligere oplysninger. Det er et krav du uploader dine eksamensbeviser, bedømmelser evt. suppleret med hvad du yderligere mener vil styrke din ansøgning.

Group of Questions
Har du uploadet seneste FOKUS?
Har du uploadet eksamensbevis fra folkeskolen?
Har du uploadet eksamensbevis fra din gymnasiale uddannelse?
Har du uploadet andet der er relevant for uddannelsen?
Har du uploadet andre eksamensbeviser eller tilsvarende?
Har du uploadet evt. svende-/lærebrev eller uddannelsesbevis?

 Mandatory