Cookie Warning Hjemmesiden bruger cookies til at huske dine indstillinger og godkendelse. Disse oplysninger er ikke delt med nogen tredjepart. Læs mere... 
Maskinteknisk officer i Søværnet 2017
Log ind her, hvis du tidligere har søgt en stilling hos os
Login med 
Jeg har ikke NemID
Har du brug for hjælp?
Gem automatisk
Denne formular gemmes automatisk, når tiden udløber!

Persondata

 Mandatory
 Mandatory
 Mandatory
 Mandatory


 Mandatory
 Mandatory
 Mandatory
 Mandatory
 Mandatory

Eftersom du ikke er dansk statsborger skal vi oplyse dig om følgende:

"Ansættelse i Forsvaret kan i nogle tilfælde være kriminaliseret for personer med andet statsborgerskab end dansk. Vi bliver nødt til i hvert tilfælde at undersøge, om det er tilfældet. Du (ansøgeren) skal være opmærksom på, at vi derfor ikke på nuværende tidspunkt ved om det vil give problemer i forhold til dit oprindelsesland. I nogle lande kan en ansættelse i et andet lands forsvar medføre tab af statsborgerskab, eller det kan føre til en kriminalisering af personen. Du skal derfor være opmærksom på, at en ansættelse sker på dit eget ansvar og risiko. Hvis vi vælger at tilbyde dig ansættelse, og du vælger at tage imod tilbuddet, vil vi iværksætte undersøgelsen, som kan tage adskillige måneder. Din eventuelle fortsatte ansættelse er afhængig af resultatet af undersøgelsen. Såfremt din ansættelse i det danske forsvar er kriminaliseret efter dit hjemlands lovgivning vil dit ansættelsesforhold eventuelt blive bragt til ophør"

 Mandatory
Fødselsdato Mandatory -
Privattelefon Mandatory
select

Øvrige oplysninger

 Mandatory
Uddannelse
Anfør afsluttede relevante uddannelser.
Hvis du ansøger om optagelse som frivillig til Hjemmeværnet, behøver du kun udfylde seneste/nuværende uddannelse.
Uddannelsesinstitution
Land
Uddannelsesart
Uddannelsesniveau
Retning
Fag
Højeste eksamen
Karakter
Beskrivelse
UddannelsesinstitutionStartSlutLandUddannelsesart UddannelsesniveauRetningFagHøjeste eksamenKarakterBeskrivelseHandlinger
Ingen poster fundet
Erhvervs/tjenesteerfaring
Anfør relevant erhvervs-/tjenesteerfaring enkeltvis.
Hvis du ansøger om optagelse som frivillig i Hjemmeværnet, behøver du kun udfylde seneste/nuværende ansættelse.
Jobtitel
Arbejdsgiver
Uopsagt stilling

Land
By
Branche
Funktionsnivau/Løngruppe
Jobkategori
Beskrivelse
JobtitelArbejdsgiverUopsagt stillingStartSlutLandByBrancheFunktionsnivau/Løngruppe JobkategoriBeskrivelse Handlinger
Ingen poster fundet
Andet
Jeg ønsker at frigive min profil, således de rekrutteringsansvarlige har adgang til mine data jf. Databeskyttelseserklæringen.

Link til datasamtykkeerklæring
Group of Questions
Har du dansk statsborgerskab?

Hvis du ikke har dansk statsborgerskab, hvilket statsborgerskab har du så?
Ønsker du at deltage i internationale missioner?


Har du tidligere søgt uddannelse i Forsvaret - hvornår og hvilken?For at kunne behandle din ansøgning, har vi behov for at vide om du har været i konflikt med love og/eller vedtægter.

Hvis du har det, SKAL du vedlægge en udskrift af dombog, bødeforlæg eller anden dokumentation for afgørelsen.

Group of Questions
Har du været i konflikt med love eller politivedtægter?

Har du været i konflikt med den militære straffelov?

i bekræftende fald, hvorledes er forholdet afgjort?
Har du en løbende ikke afsluttet sag?

Hvis du har været i konflikt med love eller politivedtægter, skal du uploade dokumentation for dette. Har du gjort det?Herefter skal du besvare spørgsmål vedr. dit helbred, spørgsmålene skal anvendes til indledende herlbredsvurdering.

Group of Questions
Fejler du noget?

Hvis ja, hvad?
Tager du lægeordineret medicin?

Hvis ja, hvilket?
Har du haft behandlingsforløb hos egen læge, special læge, hospital eller andet?

Hvis ja, for hvad?
Hvis ja, hvornår? (OBS! Har du haft forløb inden for de seneste 5 år, skal kopi af relevant journal medsendes ansøgningen!
Har du- eller har du haft alvorlige sygdomme?

Hvis ja, hvilke?
Har du været opereret?

Hvis ja, for hvad?
Hvis ja, hvornår og for hvad?
Har du- (ud over det obligatoriske hjemkomstforløb for tjenestegørende efter udsendelse i mission) - haft kontakt til psykolog/ psykiater?

Har du haft et længerevarende forløb ( mere end 5 samtaler) med psykolog gennem veterancenteret

Hvis ja, for hvad? (OBS! Har du haft forløb inden for de seneste 5 år, skal kopi af journal medsendes ansøgningen. Dette gælder dog ikke hvis du har været i forløb hos en psykolog gennem Veterancentret.)
Højde (uden sko) - i cm.
Vægt (kg.)
Group of Questions
Jeg erklærer herved: - at jeg har besvaret samtlige spørgsmål sandfærdigt, og har intet fortiet, som kan være en hindring for min ansættelse/uddannelse samt at bilagene er i overensstemmelse med de originale papirer. - at jeg giver mit samtykke til, at Forsvarets Rekruttering kan indhente oplysninger om mine private forhold fra andre forvaltningsmyndigheder. - at jeg, såfremt jeg ansættes, er indforstået med, at uddannelsen/kontrakten kan ophæves uden varsel, og uden at jeg har krav på erstatning, dersom det viser sig, at mine oplysninger har være urigtige. - at jeg er indforstået med, at Forsvarets Rekruttering evt. indhenter supplerende oplysninger hos andre lægelige institutioner og politimyndigheder. - at jeg er indforstået med, at alle oplysninger, som gives til medarbejdere ved Forsvarets Rekruttering under afprævningen, må videregives inden for Forsvarets Rekruttering med henblik på den afsluttende kommissionsforretning. - At jeg giver mit samtykke til, at Forsvarets Rekruttering kan indhente udtalelse med henblik på egnethed til udsendelse fra Veterancentret, såfremt jeg er eller har været i psykologforløb der.

Jeg erklærer herved: 

At jeg har besvaret samtlige spørgsmål sandfærdigt, og har intet fortiet, som kan være en hindring for min ansættelse/uddannelse samt, at bilagene er i overensstemmelse med de originale papirer. 

At jeg giver mit samtykke til, at Forsvarets Rekruttering kan indhente oplysninger om mine forhold fra andre forvaltningsmyndigheder i Forsvaret.

At jeg, såfremt jeg ansættes, er indforstået med, at uddannelsen/kontrakten kan ophæves uden varsel og uden, at jeg har krav på erstatning, dersom det viser sig, at mine oplysninger har været urigtige.  

At jeg er indforstået med, at Forsvarets Rekruttering evt. indhenter supplerende oplysninger hos andre lægelige institutioner og politimyndigheder. 

At jeg er indforstået med, at alle oplysninger, som gives til medarbejdere ved Forsvarets Rekruttering under afprøvningen, må videregives inden for Forsvarets Rekruttering med henblik på den afsluttende kommissionsforretning. 

At jeg giver mit samtykke til, at Forsvarets Rekruttering kan indhente udtalelse med henblik på egnethed til udsendelse fra Veterancentret, såfremt jeg er eller har været i psykologforløb der.

Hvis jeg er i gang med den adgangsgivende uddannelse. Så er jeg indforstået med, at jeg skal jeg uploade mine eksamensbeviser på min profil, inden start på uddannelsen. Hvis jeg ikke uploader disse, vil jeg kunne afvises fra uddannelsen.

Group of Questions
Jeg erklærer hermed, at jeg er enig i ovennævnte:

Skriv venligst en kort selvbiografi til brug for den psykologsamtale, du skal gennemgå i forbindelse med din ansøgning. Selvbiografien må ikke fylde mere end 2 A4-sider og skal vedhæftes ansøgningen.

 


Du får et forslag til disposition, som du ikke behøver at følge:


  • Din opvækst (herunder begivenheder af særlig betydning)
  • Dine interesser i din barndom og teenageår
  • Din skolegang (fagligt og socialt)
  • Anden uddannelse
  • Din beskæftigelse under/efter gymnasium
  • Din fritid (interesser og socialt liv)
  • Dine erfaringer med samarbejde med andre
  • De overvejelser, der ligger bag din ansøgning
  • Eventuelle oplysninger, som du selv synes er vigtigeGroup of Questions
Har du uploadet din selvbiografi sammen med ansøgningen?I dette spørgeskama skal du svare på spørgsmål omkring dine personlige forhold, fritidsinteresser og motivation for officersuddannelsen. disse svar skal anvendes i forbindelse med vores behandling af din ansøgning.

Group of Questions
Civil standAntal Børn?
Hvem har du primært boet sammen med under din opvækst?
Hvad laver du i din fritid?
Hvilke sportsgrene dyrker du?
Hvorfor vil du være officer?
Hvornår og hvordan fik du ideen til at blive officer?
Nævn i rangorden 1-3. de tre vigtigste forhold - som efter din mening- gør det attraktivt at blive officer.
Hvilke ulemper mener du, at der kan være ved at blive officer?
Hvorfor søger du netop dette værn (Hæren/ Søværnet/ Flyvevåbnet)?
Hvad forekommer dig særligt interessant ved officersskolen?
Hvorfor?For at kunne behandle din ansøgning, har vi behov for yderligere oplysninger.

Det er et krav du medsender: -motiveret ansøgning samt kopi af dine eksamensbeviser, evt. suppleret med hvad du yderligere mener vil styrke din ansøgning. Hvis du endnu ikke har bestået bachelor/professionsbacheloruddannelse, skal du uploade dokumentation for, hvor mange point du har optjent.


Hvis du undlader at medsende bilag vil din ansøgning IKKE kunne behandles.

Group of Questions
Har du klargjort og uploadet ALLE de krævede bilag?