www.lillehammermuseum.no     

STIPENDIAT VED NORSK HÅNDVERKSINSTITUTT

Norsk håndverksinstitutt lyser ut én stipendiatstilling i 83% innenfor tradisjonelt håndverk. Stipendiatstillingen varer i tre år fra 1. september 2024.

Stipendiatstillingen skal gi tradisjonshåndverkere mulighet til å drive praktisk fordypning, forskning og formidling innenfor eget håndverk. Håndverksinstituttet har per i dag 6 stipendiater med prosjekter innenfor ulike håndverk. Alle stipendiatene samles flere ganger i året og vi oppfordrer sterkt til samarbeid på tvers av fag.

Vi søker en håndverker med solid faglig bakgrunn; svennebrev / fagbrev eller tilsvarende, i tillegg til praktisk yrkeserfaring. Vi søker deg som er faglig nysgjerrig og som ønsker å fordype deg i håndverket ditt. Du må disponere eget verksted og ha en langsiktig plan for hvordan du vil videreføre og formidle resultantene av stipendiatprosjektet ditt etter at du er ferdig.

Stipendiatordningens mål er å gi dyktige håndverkere mulighet for å utvikle egen kunnskap på et høyt utøvende nivå gjennom:

  • Egenutvikling gjennom praksis, utprøving og refleksjon.
  • Kontakt med tradisjonsbærere
  • Material- og verktøyforståelse
  • Gjenstandsanalyse

I tillegg til å være en dyktig håndverker med erfaring, er vi også opptatt av hva du vil bruke stipendiatperioden til. I søknaden er det derfor viktig at du skisserer et konkret prosjekt ved å beskrive hva du vil undersøke, hvorfor dette er nyttig for faget ditt og hvorfor akkurat du er den rette til å gjennomføre dette.

Gode kontrollspørsmål å stille seg kan være: Hvilke «hvite flekker» på kartet innenfor ditt håndverk skal prosjektet være med på å fylle ut? Finnes det viktige tradisjonsbærere det haster å lære fra? Er det udekkede behov i markedet som skyldes at for få håndverkere behersker det som etterspørres? Hvordan tenker du at ditt prosjekt skal komme hele faget til gode? Hvilke erfaringer og kvaliteter besitter du som vil komme godt med i prosjektet?

Vurderingskriterier:
Før vi gjør en inngående vurdering av søknadene ser vi først på erfaringen og kunnskapen til deg som håndverker. Når vi vurderer selve søknadene vil vi først og fremst se på hvem som har de beste prosjektene, dernest vil vi se på om det er noen av prosjektene som haster mer enn andre. Når prosjektene ellers vurderes som like gode, vil vi vurdere andre hensyn som f.eks geografisk fordeling, fordeling mellom håndverk innenfor ulike materialer eller håndverk som ikke har vært inne i ordningen tidligere. Et langsiktig perspektiv på formidling av prosjektresultatene etter endt stipendiatperiode vil vektlegges i vurderingen. Treskjærere henvises til å søke denne stillingen her.

For utfyllende informasjon les her.

Søknad:
Søknaden fylles ut digitalt og skal inneholde følgende vedlegg (i PDF):

  • Prosjektbeskrivelse på 1-2 sider
  • CV
  • Dokumentasjon på formell kompetanse
  • Inntil 5 bilder av egne arbeider
  • 2 anbefalingsbrev fra andre med kunnskap i eller om ditt håndverk

 For stillingene gjelder medlemskap i Statens Pensjonskasse, spk.no, og årslønn tilsvarende NOK 402 360,- kr pr år i 100% stilling.

Søk på stillingen

Søknadsfrist:
01.03.2024

Nærmere opplysninger om stillingen

Eivind Falk 
Instituttleder
991 50 862
Jarle Hugstmyr 
Spesialrådgiver
938 71 517
Hilde Ekeberg 
Rådgiver
976 72 533