www.lillehammermuseum.no     

STIPENDIAT I TRESKJÆRERFAGET VED NORSK HÅNDVERKSINSTITUTT

Norsk håndverksinstitutt lyser ut én stipendiatstilling i 83% i treskjærerfaget. Stipendiatstillingen varer i tre år fra 1. september 2024.

Stipendiatstillingen skal gi tradisjonshåndverkere mulighet til å drive praktisk fordypning, forskning og formidling innenfor eget håndverk. Håndverksinstituttet har per i dag 6 stipendiater med prosjekter innenfor ulike håndverksfag. Alle stipendiatene samles flere ganger i året og vi oppfordrer sterkt til samarbeid på tvers av fag.

Prosjektet Setesdal stavkyrkje har som mål å bygge en prosessuelt autentisk kopi av Borgund stavkirke. Avklaring på ekstern finansering av hovedprosjektet ventes våren 2024. Høsten 2023 startet arbeidet med å kopiere takrytteren fra Borgund stavkirke gjennom Norsk håndverksinstitutts stipendiatordning. Tømrer Hans Marumsrud og tømrerstipendiat Åsmund Stormoen er allerede i gang med å lage bygningsdeler til takrytteren, og treskjærerprosjektet vil i første omgang bli knyttet opp mot deres arbeid. I tillegg skal det skjæres andre elementer til kirken som portal og øvrig utsmykning. Portalen er tenkt som en kopi av portalen fra Hylestad stavkirke, som sto nær der den nye kirken skal oppføres. Stipendiatstillingen vil knyttes opp mot aktuelle og relevante fagmiljøer som inngår i prosjektet.

Vi søker en treskjærer med solid faglig bakgrunn; svennebrev eller tilsvarende, i tillegg til praktisk yrkeserfaring, særlig med eldre verktøy. Vi søker deg som er faglig nysgjerrig, ønsker å fordype deg i håndverket ditt og har en spesiell interesse for stavkirker og middelalderbygg. Du skal arbeide med å rekonstruere takrytteren til Borgund stavkirke på en så prosessuelt autentisk måte som mulig. Prosjektet krever at du er interessert i å fordype deg stavkirkestoff og at du har en langsiktig plan for hvordan du vil videreføre og formidle resultantene av stipendiatprosjektet ditt etter at du er ferdig.

Stipendiatordningens mål er å gi dyktige håndverkere mulighet for å utvikle egen kunnskap på et høyt utøvende nivå gjennom:

  • Egenutvikling gjennom praksis, utprøving og refleksjon.
  • Kontakt med tradisjonsbærere
  • Material- og verktøyforståelse
  • Gjenstandsanalyse

I tillegg til å være en dyktig håndverker, må du også kunne noe om foto, film og skriftlig dokumentasjon. Til denne stillingen må du påregne en del reisevirksomhet. Tilgangen til egnet arbeidsplass vil kunne ha noe å si for hvor i landet prosjektet skal gjennomføres.

Gode kontrollspørsmål å stille seg kan være: Hvilke erfaringer og kvaliteter besitter du som vil komme godt med i et slikt prosjekt? Hvordan vil du bidra til å videreføre kunnskapen om norske stavkirker i fremtiden?

Vurderingskriterier:
Før vi gjør en inngående vurdering av søknadene ser vi først på erfaringen og kunnskapen til deg som håndverker. Et langsiktig perspektiv på formidling av prosjektresultatene etter endt stipendiatperiode vil også vektlegges i vurderingen.

For utfyllende informasjon les her

Søknad:
Søknaden fylles ut digitalt og skal inneholde følgende vedlegg (i PDF):

  • CV
  • Dokumentasjon på formell kompetanse
  • Inntil 5 bilder av egne arbeider
  • 2 anbefalingsbrev fra andre med kunnskap i eller om ditt håndverk

 For stillingene gjelder medlemskap i Statens Pensjonskasse, spk.no, og årslønn tilsvarende NOK 402 360,- kr pr år i 100% stilling.

Søk på stillingen

Søknadsfrist:
01.03.2024

Nærmere opplysninger om stillingen

Eivind Falk 
Instituttleder
991 50 862
Jarle Hugstmyr 
Spesialrådgiver
938 71 517
Hilde Ekeberg 
Rådgiver
976 72 533