Forskningschef til IT-Universitetet i København

IT-Universitetet i København søger med tiltrædelse 1. januar 2025 en ambitiøs forskningschef, der motiveres af den samfundsmæssige opgave, som ITU´s forskning bidrager til at løse.

Stillingen er nyoprettet med henblik på at lede og fortsat styrke ITU´s forskningsmiljø og forskningsaktiviteter samt tiltrækning af eksterne forskningsbevillinger.

IT-Universitetet er en uafhængig uddannelses- og forskningsinstitution dedikeret til den digitale verden. ITU er et tværfagligt universitet, der spænder fra digital transformation og digital design til computer science og data science.

Universitetet har et stærkt forskningsmiljø, én Ph.d.-skole og udbyder 11 forskningsbaserede uddannelser (bachelor, kandidat og master) og kurser bredt inden for it.

Det er ITU’s mission at levere internationalt førende undervisning og forskning, som gør Danmark usædvanlig dygtig til at skabe værdi med it. ITU ønsker at skabe og dele viden, som er dyb og fører til banebrydende informationsteknologi og tjenester til gavn for menneskeheden.

ITU har ca. 450 medarbejdere (årsværk) og 2850 studerende. Universitetet har fokus på diversitet, en stærk sammenhængskraft, og et inkluderende og imødekommende studie- og arbejdsmiljø, hvor der er kort vej fra idé til handling. Universitetet opererer agilt og har nemt ved at tilpasse sig samfundets behov – hvad enten der er tale om nye teknologiske tendenser, som universitetet skal bidrage til udviklingen af, eller ønsker fra politisk hold til de uddannelsesmæssige udbud.

ITU har netop igangsat en organisatorisk forandringsproces, der medfører at de tre nuværende institutter smeltes sammen til ét institut med et antal sektioner. Institutledelsen placeres i den nye struktur hos prorektor og der etableres to nye roller i det øverste ledelseslag: en uddannelseschef og en forskningschef. De to nye roller udgør, sammen med rektor, prorektor, universitetsdirektøren og studiechefen, universitetsledelsen pr. 1. januar 2025.
 

Forskningschefens hovedopgaver og ansvarsområder  

Med reference til prorektor får forskningschefen ansvaret for ITU’s forskningsmiljøer, forskningsaktiviteter og tiltrækning af eksterne forskningsbevillinger.

Forskningschefen har i tæt samarbejde med prorektor, ansvaret for konsolidering af den nye organisering og er ansvarlig for fortsat at styrke og strategisk udvikle internationale forskningsmiljøer på ITU i overensstemmelse med ITU’s mission om at gøre Danmark usædvanlig dygtig til at skabe værdi med IT.

Som en del af universitetsledelsen, hvor den konkrete ansvar- og arbejdsdeling kan ændres over tid i forhold til særlige strategiske områder, forventes det, at forskningschefen udviser stor fleksibilitet med henblik på at fremme universitetets interesser. 

Forskningschefen har derudover følgende forpligtelser:

 • Bidrage til formulering af og ansvarlig for implementering og opfyldelse af ITU´s strategi vedr. forskning.
 • Bidrage til at fremme diversitet og sikre inklusion og trivsel i forskningsmiljøerne.
 • Ansvarlig for, i tæt dialog med prorektor og sektionsledere, at rammesætte fondssøgning og sikre fortsat vækst i eksternt finansieret forskning.
 • Videreudvikle ITU´s forskningsområder under hensyn til det omkringliggende samfunds udvikling og behov.
 • Bidrage til kontinuerlig udvikling af ITU’s kompetenceprofiler for forskning.
 • Sikre at ITU's strategi afspejles i sektionernes ansættelsesplaner og rekrutteringer.
 • Sikre strategisk ledelse, der fremmer forskning af højeste internationale standard.
 • Styrke den strategiske dialog og ITU´s samarbejde med eksterne samarbejdspartnere.
 • Repræsentere ITU i eksterne netværk, udvalg, fonde og råd, samt strategisk udvikling af denne repræsentation.

 

Særlige fokusområder i ansættelsens første par år 

Organisationsændringen, og de forandringer denne indebærer for medarbejdere på hele universitetet, vil påvirke forskningschefens fokus i ansættelsens første tid, udover andre højt prioriterede områder:

 • Implementering af ny organisationsstruktur, herunder sikre sammenhængskraft på instituttet og på tværs af de nye sektioner, så der skabes et godt forskningsmiljø.
 • Medvirke til implementering af den nye ledelsesstruktur på instituttet.
 • Bidrage til at udarbejde ITU’s næste strategi (2026-2029).

 

Kvalifikationer

Det er et krav, at den kommende forskningschef er en anerkendt forsker på minimum lektorniveau indenfor et af ITU’s fagområder. Det er ligeledes et krav, at forskningschefen har indgående indsigt i universitetssektoren, et universitets virke samt forståelse for samspillet med det omkringliggende samfund. Desuden forventes forskningschefen at have indgående og dokumenteret erfaring med ledelse fra en forskningsinstitution samt organisering af forskningsmiljøer. Endelig skal forskningschefen besidde solide sprogkundskaber i skrift og tale på dansk (eller et andet skandinavisk sprog) og engelsk.    

Udover ovenstående formelle faglige krav til stillingen som forskningschef, besidder den ideelle kandidat følgende personlige kvalifikationer og evner:  

 • Sætter retning og skaber følgeskab og commitment i en organisation i forandring.
 • Er strategisk tænkende, har en analytisk tilgang og gode forhandlingsevner.
 • Er en stærk faglig leder, der formår at inkludere, anerkende og understøtte faglige kompetencer med henblik på at sikre høj kvalitet i opgavevaretagelsen.  
 • Er stærk i relationsdannelse og formår at skabe tillid og troværdighed omkring sin person og sine ledelsesmæssige beslutninger.
 • Har gennemslagskraft og formår samtidig, med en åben og lydhør tilgang, at samarbejde, inddrage og skabe transparens i beslutningsprocesser.
 • Er en dygtig kommunikator, der kan kommunikere på flere niveauer og som kan få det komplekse til at fremstå klart.
 • Udviser høj integritet og loyalitet.
   

Ansættelsesvilkår   

Ansættelsen sker på åremålsvilkår med en ansættelsesperiode på 6 år og med mulighed for op til 3 års forlængelse. 

Forskningschefen ansættes i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation. Stillingen er klassificeret på chefkonsulentniveau. Der vil være mulighed for forhandling af personligt tillæg i overensstemmelse med de stillede krav og ansøgerens kvalifikationer ligesom der vil blive indgået en resultatlønskontrakt.    
 

Yderligere information og spørgsmål   

Yderligere information om IT-Universitetet kan findes på vores hjemmeside www.itu.dk.  

Spørgsmål vedrørende stillingen kan rettes til rektor Per Bruun Brockhoff på pebb@itu.dk og Partner i konsulentfirmaet Genitor Martin Isenbecker på telefon 2565 9231 eller mi@genitor.dk.
 

Ansøgningsprocedure   

Stillingen kan alene søges via vores e-rekrutteringssystem. Søg ved at trykke på knappen "Søg stillingen" nederst i stillingsannoncen på vores hjemmeside: http://www.itu.dk/stillinger.   

Ansøgningsmaterialet skal inkludere en begrundet ansøgning, CV, dokumentation for uddannelse, dokumentation på faglig vurdering på minimum lektorniveau indenfor et af ITU’s fagområder, relevant erfaring og videnskabelige kvalifikationer samt en publikationsliste.

Ansøgningsfristen er den 1. september 2024. 
 

Rekrutteringsforløb

 • 1. samtaler afholdes i uge 41, 2024.
 • IT-Universitetet benytter test i forbindelse med rekrutteringen. Samtaler i forbindelse med testforløb afholdes i uge 43, 2024.
 • 2. samtaler afholdes i uge 45, 2024.

 

IT-Universitetet ønsker at afspejle et internationalt miljø og ser mangfoldighed som en ressource. Vi opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

IT-Universitetet i København, Rued Langgaards Vej 7, DK-2300 København S

IT-Universitetet i København (ITU) blev grundlagt i 1999, og er Danmarks førende universitet med fokus på it-forskning og -uddannelse. Vi leverer state-of-the-art undervisning og forskning inden for datalogi, forretnings-it og digitalt design.

Vores ambition er at skabe og dele viden som er dyb og fører til banebrydende informationsteknologi og tjenester til gavn for menneskeheden.

Universitetet arbejder tæt sammen med erhvervslivet, den offentlige sektor og internationale forskere og er kendetegnet ved en stærk iværksætterånd blandt studerende såvel som forskere.

ITU’s moderne campus i det centrale København er designet af den verdensberømte danske arkitekt Henning Larsen.

ITU i tal

 • 2850 studerende
 • 450 ansatte (årsværk)