Internasjonalt samarbeid
Forskningsrådet jobber for et samfunn der forskning blir skapt, brukt og delt, og vi bidrar til omstilling og et mer bærekraftig samfunn. På vegne av regjeringen investerer vi årlig ca 11 milliarder kroner i offentlige midler i forsknings- og innovasjonsprosjekter til forskningsorganisasjoner, næringsliv og offentlig sektor. Vår oppgave er å sikre at de beste prosjektene får finansiering. Vi er også den sentrale rådgiveren for myndighetene i forskningspolitiske spørsmål.
Kan du tenke deg å jobbe som nasjonal ekspert i Europakommisjonen i Brussel?

En nasjonal ekspert er en tjenestemann/-kvinne utlånt fra forvaltningsorganer i Norge til Europakommisjonen for en periode på inntil tre år. For å være aktuell som søker, må du ha minimum tre års relevant erfaring og ha fast stilling i et norsk departement eller i virkemiddelapparatet for oppfølging av Horisont Europa (Norges forskningsråd, Innovasjon Norge, Norsk romsenter). Du må ha jobbet sammenhengende i minimum ett år hos din nåværende arbeidsgiver før du blir sendt ut. Ordningen er et viktig virkemiddel for Norges EU-arbeid.

Det er ledig et engasjement i 100 prosent stilling som nasjonal ekspert ved Generaldirektoratet for forskning og innovasjon (DG RTD), enhet G3: 'Common strategic planning & programming service'. Stillingen har varighet i to år, med mulighet for forlengelse i ett år. Arbeidsstedet er Brussel, med tiltredelse i løpet av tredje kvartal 2024. Arbeidsspråket er primært engelsk.

Arbeidsområde og hovedoppgaver

Enhet G3 har hovedansvaret for utvikling og iverksettelse av Horisont Europa-programmet, inkludert oppfølging og revidering av Horisont Europas strategiske plan.

Som nasjonal ekspert vil du delta i DG RTDs daglige virksomhet, og aktuelle oppgaver er:

 • bidra i intern koordinering for utvikling og gjennomføring av Horisont Europa-programmet – i samarbeid med andre enheter/divisjoner i DG RTD og med øvrige generaldirektorater
 • utarbeide analyser og policydokumenter, skrive utkast til rapporter, referater og briefinger til møter for politisk og administrativ ledelse og taler/presentasjoner
 • kontakt og dialog med medlemsland, assosierte land og andre berørte aktører med tanke på politikkutforming og alternativer for iverksettelse av Horisont Europa, inkludert gjennomføring av møter i den strategiske programkomité-konfigurasjonen for Horisont Europa
 • bidra i arbeidet med å utvikle hovedarbeidsprogrammet for Horisont Europa for 2025 og for 2026–27, og hvordan en kan oppnå enda bedre synergier med andre EU-programmer og finansieringskilder
 • bidra i forberedelsene til det neste rammeprogrammet for forskning og innovasjon som etter planen skal videreføre Horisont Europa fra 2028.

Kvalifikasjoner
Høyere utdanning på masternivå. Relevant erfaring kan erstatte utdanningskravet. Øvrige kvalifikasjonskrav er:

 • minst tre års relevant erfaring fra lignende arbeid i et norsk departement eller i virkemiddelapparatet for oppfølging av Horisont Europa (Norges forskningsråd, Innovasjon Norge, Norsk romsenter)
 • du må ha vært ansatt i en fast stilling hos nåværende arbeidsgiver i minimum 12 måneder før utsendingen
 • god kjennskap til EU generelt og EUs arbeid innenfor forskning og innovasjon spesielt
 • særdeles gode engelskkunnskaper, både skriftlig og muntlig
 • erfaring fra internasjonalt arbeid

Det er også en fordel dersom du har

 • erfaring fra administrasjon av internasjonale programmer, kommunikasjonsarbeid og/eller policyutvikling innenfor forskning og innovasjon
 • kunnskap i fransk og/eller andre europeiske språk
 • erfaring med analysearbeid og å holde presentasjoner

Personlige egenskaper

 • tilpasningsdyktig, fleksibel og initiativrik
 • evne til å arbeide både selvstendig og i team
 • evne til å tilpasse seg internasjonale organisasjoners arbeidsmåte og miljø

Særlige vilkår/andre opplysninger

 • Dette er en utfordrende og interessant stilling i et internasjonalt miljø med stort arbeidspress og høyt tempo.
 • Kandidaten ansettes i Forskningsrådet, men Europakommisjonen har instruksjonsmyndighet.

Blant de kvalifiserte søkere innstiller Kunnskapsdepartementet, i tett dialog med Forskningsrådet, inntil tre kandidater til stillingen, og Europakommisjonen vil på bakgrunn av denne innstillingen foreta den endelige beslutningen om hvem som tilbys stillingen.   

Vi tilbyr deg

 • lønn etter avtale, tillegg for arbeid i utlandet iht. «Særavtale om tillegg, ytelser og godtgjørelser i utenrikstjenesten»
 • medlemskap i Statens pensjonskasse og Forskningsrådets forsikringsordninger

Les mer om nasjonale eksperter på følgende websider:

EFTA-sekretariatet:
https://www.efta.int/eea-relations-eu/efta-national-experts

Regjeringen.no:

https://www.regjeringen.no/no/tema/europapolitikk/eos1/nasjonale-eksperter/

Forskningsrådet er opptatt av mangfold, blant annet med hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne, nasjonal og etnisk bakgrunn, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke.

Ønsker du å reservere deg mot å stå på den offentlige søkerlisten, må du begrunne det. Du får beskjed fra oss dersom det ikke er mulig, jf. offentleglova § 25.

Som en del av vår praksis foretar vi bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater gjennom vår eksterne samarbeidspartner Semac AS. Vi ber om at du legger ved vitnemål/karakterutskrifter og relevante attester som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Søknadsfrist er 26. mai 2024.

Søknad og komplett Europass CV med oversikt over utdanning og tidligere praksis, skal skrives på engelsk. Vennligst merk søknaden med navnet på enheten til stillingen du søker.

Søknad og Europass CV lastes opp sammen med vitnemål og attester. Det skal også skrives et kort motivasjonsbrev på engelsk. Europass CV finn du her: https://europass.cedefop.europa.eu/editors/nb/cv/compose 

Har du spørsmål om stillingen, kan du kontakte spesialrådgiver Tom-Espen Møller i Forskningsrådet på e-post; temo@forskningsradet.no eller tlf.: 907 21 851, eller rådgiver Sjur Rynningen Bie-Lorentzen i Kunnskapsdepartementet på e-post: sjbi@kd.dep.no eller tlf.: 454 29 959.

 

Application due
26.05.2024

Start date


Work hours


Workplace
Contact
Tom-Espen Møller 
Spesialrådgiver
+47 907 21 851
Sjur Rynningen Bie-Lorentzen 
Rådgiver
+47 454 29 959