Beaivválaš jođiheaddji Isak Saba guovddážis

Mii ohcat bargi geas lea dáhttu nannet ja ovdánahttit sámegiela Unjárgga gielddas. Isak Saba guovddáš lea gieldda giellakantuvra- ja guovddáš. Guovddáža váldo ulbmiljoavku lea Unjárgga gieldda ássit. Giellaovddideami, -nannen ja -arenaid bokte lokte giellaguovddáš sámegiela árvvu ja lea mielde gáhttemis sámegiela ja kultuvrra beaivválaš eallimis, muhto maiddái almmolaš dásis.

Giellaguovddážis leat 5 bistevašvirggi ja lea čáskon oktii girjerádjosiin guovddáš Vuonnabađa. Bargobáiki lea Isak Saba guovddážis Vuonnabađas. Gieldda direktevra lea giellaguovddáža beaivválaš jođiheaddji lagamuš hoavda. Dát sáhttá rievdat.

Gelbbolašvuođa gáibádusat:

 • Ohccis berre leat unnimusat alit oahppu sámegielas bachelor- dahje master dásis, dahje eará relevánta alit oahppu oktan bargohárjánemiin
 • Ohcci hálddaša sámegiela ja dárogiela bures, sihke njálmmálaččat ja čálalaččat
 • Bargogiella lea sámegiella.
 • Biilavuodjinkoarta B

Gelbbolašvuođa ovdamunit: 

 • Hárjáneapmi jođiheamis  
 • Buori njálmmálaš ja čálalaš ovdanbuktindáiddut
 • Hálddašat Várjjatsuopmana
 • Hárjáneapmi prošeaktabargguin ja doaluid lágidemiin
 • Máhttu almmolaš suorggis ja almmolaš hálddašeamis 
 • Persovnnalaš heivvolašvuohta deattuhuvvo

Barggut:

 • Ovttasbargat ja gulahallat olgguldas aktevrrain internationála, nationála, regiovnnalaš- ja báikkálaš dásis
 • Váikkuhit ja čatnat buriid oktavuođaid ovttasbargoguimmiide
 • Ekonomiijahálddašeapmi, čállit ohcamušaid ja čađahit raporteremiid ruhtadeddjiide
 • Personála ovddasvástádus
 • Čađahit doaimmaid gieldda giellaplána vuođul
 • Sámegiella fágalaš barggut
 • Gaskkustit ja láhčit giella- ja kulturdoaimmaid

Persovnnalaš attáldagat:

 • Barggat bures iešheanálaččat ja ovttasbargguin
 • Nákcet ovdánahttin- ja ođasmahttin bargguid
 • Hárjáneapmi máŋggagielat bargguin 

Mii fállat:

 • Vejolašvuođa leamen mielde ovdánahttit ja hábmet Unjárgga boahtteáiggi
 • Molsašuddi ja miellagiddevaš bargobeivviid, ovddasvástádusa ja hástalusaid  
 • Buori ja fágaidrasttideaddji bargobirrasa
 • Heivehuvvon bargoáiggiid
 • Buriid ealáhat- ja dáhkádusortnegiid
 • Bálkká kvalifikašuvnna vuođul 

Bargobáiki: Isak Saba guovddáš, Vuonnabađas 

Bargogiella: Davvi sámegiella  

Neahttasiidu: www.isaksaba.no 


Váldde áinnas oktavuođa beaivválaš jođiheddjiin Máret Ingá Smukain, dahje gielddadirektevrrain Charles Pettersonain jus dus ležžet gažaldagat.

 

Daglig leder ved Isak Saba senteret

Vi ser etter deg som vil være med på å styrke og utvikle det samiske språket i Nesseby kommune. Isak Saba senteret er kommunens språkkontor og -senter. Språksenterets primære målgruppe er befolkningen i Nesseby Kommune. Ved å synliggjøre språket, skape samisk språklige aktiviteter og arenaer bidrar senteret til bevaring og utvikling av samisk språk og kultur i dagliglivet, og i offentlige sammenhenger. Som daglig leder for Isak Saba senteret vil du ha en viktig rolle i dette arbeidet.

Språksenteret har 5 faste stillinger, og er lokalisert sammen med biblioteket i Varangerbotn. Arbeidsplass er på Isak Saba senteret i Varangerbotn. Daglig leder er administrativt og personalmessig underlagt kommunedirektør. Dette kan bli endret.

Kvalifikasjonskrav:

 • Minimum treårig høyskoleutdanning i samisk eller tilsvarende annen relevant høyskoleutdanning i kombinasjon med relevant arbeidserfaring. Master eller relevant videreutdanning er ønskelig.
 • Søker må beherske samisk og norsk godt, både skriftlig og muntlig.
 • Arbeidssrpåk er samisk
 • Førerkort klasse B

Ønskede kvalifikasjoner: 

 • Ønskelig med ledererfaring
 • Svært god skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Det er en fordel at søker behersker Varangersamisk dialekt
 • Har arrangementskompetanse og erfaring fra prosjektledelse
 • Kunnskaper om offentlig sektor og offentlig forvaltning
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Arbeidsoppgaver:

 • Samhandle med eksterne aktører internasjonalt, nasjonalt, regionalt og lokalt.
 • Bidra til gode relasjoner med samarbeidsparter
 • Økonomiforvaltning, herunder søknader og rapportering til finansieringsparter
 • Personalansvar
 • Være med på å gjennomføre tiltak i henhold til kommunens vedtatte språkplan
 • Språkfaglige oppgaver
 • Formidling og tilrettelegge for språk- og kulturaktiviteter

Personlige egenskaper:

 • Jobber godt selvstendig og i samarbeid med andre
 • Utviklings- og endringsorientert
 • Erfaring fra arbeid med flerspråklighet
 • Jobber godt selvstendig og i samarbeid med andre
 • Utviklings- og endringsorientert
 • Erfaring fra arbeid med flerspråklighet

Vi kan tilby:

 • Mulighet til å være med å utvikle og forme framtidas Nesseby
 • Varierende arbeidsoppgaver med både ansvar og utfordringer
 • Gode kolleger og et spennende tverrfaglig fagmiljø
 • Fleksibel arbeidstid
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Lønn etter kvalifikasjoner

Arbeidssted: Isak Saba senteret i Varangerbotn

Arbeidsspråk: Nordsamisk 

Hjemmeside: www.isaksaba.no 

Ta gjerne kontakt med daglig leder Máret Ingá Smuk, eller kommunedirektør Charles Petterson dersom du har spørsmål vedr. stillingen.
 


Unjárga/Nesseby er en tospråklig sjøsamisk kommune som ligger innerst i i Norges eneste østvendte fjord, Varangerfjorden i Øst-Finnmark.

Unjárga/Nesseby byr på: 

 • barnehageplasser til sterkt reduserte priser
 • todelt skoleløp samisk/norsk i nytt oppvekstsenter
 • gratis boligtomter
 • levende musikk- og revymiljø
 • levende duodjimiljø
 • stort engasjement i idrettslag og andre frivillige organisasjoner
 • enorme multemyrer
 • gode jakt- og fiskemuligheter
 • godt utbygd skuter- og skiløypenett
 • mange flotte perleturmål.
 • moderne museums siida
 • rikt fugle- og dyreliv og mye mer


https://www.nesseby.kommune.no

Søg jobbet

Ansøgningsfrist: 28.05.2024
Arbejdssted: Nesseby kommuneDel
Følg oss


     

Kontakt os

Máret Ingá Smuk 
40440547
Charles Petterson 
Kommunedirektør