Nästan all utrikeshandel transporteras till sjöss och hela samhället är beroende av att fartygen når våra hamnar. Sjöfartsverket ansvarar för att detta fungerar, dygnet runt, året om. Vi arbetar för ett effektivt och hållbart transportsystem med sjöfarten som bas.

Tillsammans med näringslivet bidrar vi till att stärka sjöfartens konkurrenskraft och samarbetar med andra myndigheter för en effektiv infrastruktur i landet.

Vi finns längs hela den svenska kusten och har cirka 1 400 anställda, varav ca 400 finns på kontoret i Norrköping.

Intresseanmälan till

Praktik och exjobb på Sjöfartsverket

våren 2024


Sjöfartsverket tar i mån av plats och behov gärna emot praktikanter och exjobbare. Genom att praktisera/skriva ditt ex-jobb hos oss bidrar du med idéer och engagemang till vår verksamhet, samtidigt som du får värdefulla kunskaper och praktiska erfarenheter inför ditt kommande arbetsliv.

Vad gör Sjöfartsverket?
Sjöfartsverket är ett tjänsteproducerande affärsverk inom transportsektorn. Vår arbetsmiljö är unik och vårt uppdrag är unikt – Sveriges vackraste arbetsplats. Vårt uppdrag är att utveckla transport och sjöfart i linje med riksdagens och regeringens beslut. Vår affärsidé är att erbjuda effektiva sjövägar, moderna tjänster och maritimt partnerskap för tillväxt, konkurrenskraft och hållbar utveckling.

Hos oss hittar du följande avdelningar/affärsområden/enheter:

-    Forskning och innovation, samordnar forsknings- och innovationsarbetet i Sjöfartsverket och skapar förutsättningar för ökad intern effektivitet i Sjöfartsverket och bidrar till ökad hållbarhet, sjösäkerhet och effektivitet inom sjöfarten.

-    Lotsning, rymmer dels lotsar som arbetar med att navigera fartyg genom svåra passager längs våra kuster och manövrera fartyg till och från hamn, samt lotsoperatörer som tar emot beställningar från lotspliktiga fartyg och planerar lotsarnas arbete. 

-    Transport och farledsservice, tillhandahåller lotstransporter och utför ett visst underhåll av sjösäkerhetsanordningar. Vidare svarar affärsområdet för utveckling och försäljning av kommersiella tjänster.Verksamhetsområdet ansvarar för den dagliga driften och underhållet av lotsbåtarna.

-    Sjötrafikservice ansvarar för leverans av sjötrafikinformation och anlöpsservice. Driver utveckling och försäljning av kommersiella tjänster inom övervakning och kommunikation för sjöfarten inom konkurrenslagstiftningen.

-    Sjömansservice planlägger, samordnar och genomför frågor om kultur- och fritidsverksamhet för sjöfolk i enlighet med ILO konvention nr 163. Inom enheten bedrivs verksamhet vid anläggningarna Rosenhill i Göteborg, Kaknäs i Stockholm och Johannisborg i Norrköping. Verksamhet bedrivs också i Malmö och Antwerpen.

-    Sjögeografi ansvarar för Sjöfartsverkets verksamhet inom geodesi och sjömätning. Vidare svarar affärsområdet för att uppdatera, utveckla och förvalta de sjögeografiska databaserna, marknadsföra, sälja och tillhandahålla sjögeografiska produkter och tjänster samt redovisa Sveriges gränser till havs.

-    Verksamhetsanalys och anlöpsservice är expertstöd till Affärsavdelning inom verksamhetsanalys, verksamhetsutveckling, projektledning och beredskapssamordning och ansvarar för förvaltning och digital utveckling av verktyg som stöttar anlöpsflödet. 

-    Sjö- och flygräddningen ansvarar för Sjö- och flygräddningstjänsten. Räddningstjänstansvaret innebär att leda och organisera sjö- och flygräddningskapaciteten genom att planera, genomföra, följa upp, utreda, analysera och vidta åtgärder så att verksamheten genomförs i enlighet med styrande nationella och internationella krav och vidareutvecklas enligt samhällets behov. 

-    Infrastrukturadelningen har det övergripande ansvaret att samordna den nationella farledsstrategin. Inom avdelningen finns följande fyra enheter: Enheten för Farledsprojekt, Maritim Samverkan och utveckling, Bygg och teknik samt Slussar och kanaler.

-    Rederiet har det övergripande ansvaret för samtliga myndighetens fartygs säkerhet, utrustning och gemensam standard. Rederiet har ansvaret för att förvaltningen är effektiv av samtliga fartyg inom myndigheten och i ansvaret ligger också samordningen av investeringsfrågor för samtliga fartyg . Under Rederiert ligger Isbrytarenheten som svarar för den operativa isbrytarverksamheten och att den bedrivs enligt isbrytarförordningen.

Samt våra olika stödfunktioner så som IT, Inköp, Kommunikation, HR, Juridik samt Styrning och planering som innefattar Ekonomi, Staben Säkerhet och beredskap, Strategisk analys och utredning samt Miljö och hållbarhet. 

Vem kan söka praktik/exjobb hos oss?
Du som går en utbildning där det ingår praktik, LIA eller examensarbete och är intresserad av Sjöfartsverkets verksamhet kan söka praktik/exjobb hos oss. 

Det finns också vissa möjligheter till praktik för dig som är arbetssökande samt för dig som går i högstadiet eller gymnasiet. Om du är sökande från Arbetsförmedlingen, kontakta din handläggare och be dem kontakta oss för matchning mot lediga praktikplatser.

Förutsättningar för praktik/exjobb
Följande förutsättningar behöver vara är uppfyllda för att praktisera/skriva exjobb hos oss:
•    Du ska vara inskriven som student vid ett svenskt universitet, högskola eller yrkeshögskola (i vissa fall kan vi även erbjuda praktik till dig som går i högstadiet eller gymnasiet)
•    Praktikperioden ska ingå i lärosätets ordinarie utbildningsprogram.
•    Du ska som student vara försäkrad genom ditt lärosäte.

Om vi kan ta emot dig som praktikant/exjobbare beror på dina önskemål och våra möjligheter att ta emot praktikanter vid det aktuella tillfället. Vi behöver alltid ta ställning till lämplighet vid praktik eller exjobb med arbetsmiljö och säkerhetsskydd i åtanke. Flera av våra tjänster är säkerhetsklassade och då kan du som praktikant/exjobbare behöva säkerhetsprövas innan du påbörjar din praktik/exjobb hos oss. Mer information om vad en säkerhetsprövning innebär ges vid de fallen en sådan är aktuell. Under sommarmånaderna har vi ingen möjlighet att ta emot praktikanter. 

Hur anmäler jag mitt intresse för praktik/exjobb?
Du anmäler ditt intresse för praktik/exjobb hos oss genom att skicka in ett personligt brev där du beskriver vilket område du är intresserad att praktisera/göra exjobb inom, lite om dig själv, om det är några specifika arbetsuppgifter du är intresserad av, vilken ort samt under vilken period. Ju bättre beskrivet desto större är chansen att vi kan matcha dig rätt mot verksamheten vilket ökar chansen att vi kan erbjuda en praktikplats/exjobb. Har du även CV är du välkommen att bifoga det.
Du kommer bli kontaktad med besked om vi kan erbjuda dig en praktikplats. Vi går löpande igenom ansökningar och matchar mot respektive verksamhet.

Upplysningar:
Praktiksamordnare på HR når du via praktik@sjofartsverket.se

Registrera din praktikförfrågan senast den 5 maj 2024. 
Diarienummer: 23-06250