Cookie Warning Hjemmesiden bruger cookies til at huske dine indstillinger og godkendelse. Disse oplysninger er ikke delt med nogen tredjepart. Læs mere... 
Region Hovedstaden søger
Økonomidirektør
Region Hovedstaden søger en faglig stærk og helhedsorienteret økonomidirektør, der kan stå i spidsen for sikker økonomistyring og effektiv driftsunderstøttelse og samtidig medvirke til at udvikle centerets analysekapacitet og den økonomiske ledelse og styring af regionen. 
 
Region Hovedstaden har et budget på ca. 38 mia. kr til finansiering af regionens aktiviteter inden for sundhedsområdet, socialområdet og regional udvikling. Regionen har en robust økonomi og et godt greb om den økonomiske styring. Der er imidlertid et vedvarende ressourcepres på sundhedsområdet, hvorfor der hele tiden er behov for at have fokus på anvendelse af regionens ressourcer, effektiviseringer og omprioriteringer.  
 
Regionen har fokus på at skabe mest mulig værdi for patienter og borgere og afprøver nye styringsformer, f.eks. værdibaseret styring. Ligeledes investeres der betydeligt i Sundhedsplatformen og hospitalsbyggerier, som skal bidrage til at sikre høj kvalitet i behandlingen på regionens hospitaler, effektiv drift, større patientsikkerhed og medarbejdertilfredshed.  
 
Center for Økonomi har det overordnede ansvar for økonomistyring i Region Hovedstaden. Centret rådgiver og bistår Region Hovedstadens øverste administrative og politiske ledelse, hospitaler, tværgående virksomheder og koncerncentre inden for økonomi, indkøb, byggestyring og data. Centret er organiseret i 6 enheder, der ledes af enhedschefer og har i alt 280 medarbejdere.  
Centret løser vigtige driftsopgaver og strategiske opgaver. Hovedopgaverne er budgetlægning, budgetopfølgning, koncernregnskab og revision. Dertil kommer systemunderstøttelse (SAP), udbud og indkøbsaftaler, dataleverancer til hospitalernes ledelser samt analyseopgaver med henblik på langsigtet økonomiske planlægning. 
 
Opgaven 
Økonomidirektøren har det øverste ansvar for Center for Økonomis funktioner og varetager den daglige ledelse af centret.  
Den nye økonomidirektør træder ind i en region, som grundlæggende har styr på økonomien og de basale økonomistyringsfunktioner, og direktøren skal sikre at opretholde denne tilstand. 
 
Direktøren skal understøtte en igangværende bevægelse mod nye styringsformer, en styrket analysefunktion og mere langsigtet økonomisk planlægning. Højt på centrets aktuelle dagsorden står også sikring af dataleverancer fra Sundhedsplatformen og ibrugtagning af de nye hospitalsbyggerier, herunder sparring med hospitalerne om effektiviseringsgevinster. Dertil kommer etablering af den koncernfælles regnskabsenhed. 
 
Direktøren skal være en stærk faglig og ledelsesmæssig sparringspartner for koncernledelsen, hospitalerne og enhedscheferne og understøtte, at centret fremstår som en attraktiv samarbejdspartner, der arbejder for helheden.   
Økonomidirektøren skal sikre udarbejdelse af beslutningsoplæg til regionsråd, koncerndirektion og eksterne samarbejdspartnere.  
 
Ligeledes deltager økonomidirektøren i nationale opgaver og i fora som repræsentant for regionen. 
Økonomidirektøren indgår i koncernledelsen sammen med koncerndirektionen samt direktørerne for regionens hospitaler, virksomheder og koncerncentre. Økonomidirektøren refererer til koncerndirektør Jens Gordon Clausen. 
 
Kompetenceprofil 
Økonomidirektøren skal først og fremmest være fagligt velfunderet, helhedsorienteret og med personlig spændvidde til at mestre en bred ledelses- og opgaveportefølje, hvor der nogle steder er behov for konsolidering og andre steder brug for udvikling.  
Økonomidirektøren skal have visioner og formå proaktivt at sætte dagsordener for effektiv økonomistyring og ressourceanvendelse i Region Hovedstaden. Økonomidirektøren skal kunne fungere i et politisk system og indgå konstruktivt i arbejdet med de politiske beslutningsprocesser samt balancere forskellige hensyn.  
 
Fokus skal være på regionen som helhed, og direktøren skal støtte op om de økonomiske kerneopgaver og bidrage aktivt til at styrke samspillet på tværs af den samlede organisation.  
 
Økonomidirektøren skal være en stærk kommunikator, der viser handlekraft og vedholdenhed i eksekvering af beslutningerne. Ledelsesarbejdet skal præges af en delegerende, lyttende og inddragende stil og baseres på værdierne tillid, åbenhed, helhedssyn og professionalisme.  
 
Baggrund 
Det forudsættes, at ansøgere har en akademisk uddannelse inden for det samfundsvidenskabelige felt, f.eks. cand.oecon. eller cand.polit. samt ledererfaring fra en politisk ledet organisation. Kendskab til sundhedsvæsnet og hospitalsdrift er en klar fordel. 
Se uddybende stillings- og personprofil på www.regionh.dk/job eller www.muusmann.com/stillinger 
 
Vilkår  
Stillingen ønskes besat pr. 1. januar 2018. Lønniveauet er ca. kr. 1 mio. årligt, inkl. kontrakttillæg, ekskl. pension. Tjenestestedet er regionsgården i Hillerød.  
 
Ansøgning 
Stillingen søges på linket eller via www.regionh.dk/job senest søndag d. 5. november 2017. 
Konsulentfirmaet MUUSMANN medvirker ved rekrutteringen. 
Kontakt gerne koncerndirektør Jens Gordon Clausen, Region Hovedstaden, telefon 38 66 50 04, eller adm. direktør Lars Muusmann, telefon 40 76 72 27.  
 
 

Fakta

Jobtype
Direktion
Arbejdssted
Koncerncentre
Arbejdstid
Fuld tid
Jobnummer
207732
Ansøgningsfrist
05-11-2017
Om at redde liv og forbedre liv. I Region Hovedstadens koncerncentre træder du ind i en verden af muligheder, indflydelse og mangfoldighed med plads til dine ambitioner. I den samlede administration bliver du en del af noget større – et stærkt fagligt miljø, hvor vi har fingeren på pulsen og gør hinanden bedre.  

 

 
Vi udvikler livet i regionen. Vores arbejde med rammer og fokus møder patienterne, når de er på regionens hospitaler. Vi understøtter medarbejderne i deres arbejde med patienter og forskning. Og vi arbejder sammen for at skabe grønne løsninger, flere arbejdspladser og en bedre region at arbejde og bo i. 
 
 
Du får et arbejde, der giver mening, fordi det handler om liv. 
 
 
Vil du være med til at gøre en forskel? 
 
 
Fakta 
  • Koncerncentrene består af syv centre og et sekretariat 
  • Vi arbejder med sundhed, it, HR, økonomi, kommunikation, ejendomme og regional udvikling 
  • Vi servicerer det politiske niveau og hjælper med at omdanne beslutninger til handlinger 
  • Vi er ca. 3.100 medarbejdere 
  • Vi arbejder ud fra værdierne tillid, åbenhed og helhedssyn.