Cookie Warning Hjemmesiden bruger cookies til at huske dine indstillinger og godkendelse. Disse oplysninger er ikke delt med nogen tredjepart. Læs mere... 
Ansøgningsfrist: 15-02-2017

Prækvalificering af ansøgninger til DFF’s opslag om forskeruddannelse uden for universiteterne (ph.d.)  
 
Kunstakademiets Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (KADK) indkalder ansøgninger inden for institutionens fagområder til prækvalificering i forbindelse med Det Frie Forskningsråds (DFF’s) opslag om forskeruddannelse uden for universiteterne (ph.d.).  
 
Se DFF’s fulde opslag her: http://ufm.dk/forskning-og-innovation/tilskud-til-forskning-og-innovation/opslag/2016/filer/dff-opslag-e2016-og-f2017.pdf  
 
Se specielt afsnit 2.5 og 3.3.  
 
KADK kan i alt give tilsagn om at være værtsinstitution for op til tre ph.d.-ansøgninger til DFF.  
 
Ansøgningen  
Ansøgningen til KADK skal indeholde følgende bilag i pdf-format:  
• Projektbeskrivelse udarbejdet på skabelonen DFF-projektbeskrivelse (se  
afsnit 3.3) + referencer/litteraturliste ( http://ufm.dk/forskning-og-innovation/rad-og-udvalg/det-frie-forskningsrad/for-ansogere/hvad-kan-du-soge/skemaer/skema-bilag-og-skabeloner-det-frie-forskningsrad/dff-projektbeskrivelseee64368fa199463ca97631c4f5321800 )  
• CV og publikationsliste for ansøger (se afsnit 3.3)  
• Eksamensbevis og komplet karakterudskrift med hele studieforløbet både fra bachelor- og  
kandidatuddannelsen – eller alternativt en specialeudtalelse, afgangsudtalelse eller andet tilsvarende  
 
Ansøgere bedes anføre det relevante forskeruddannelsesprogram, som skal vurdere ansøgningen: Arkitektur, Design eller Konservering.  
 
Ovenstående bilag skal følge de retningslinjer, der er angivet i DFF’s opslag afsnit 2.5 og afsnit 3.3, herunder krav til indhold og omfang.  
 
Ansøgningsfrist  
D. 15. februar 2017 kl. 12.00.  
 
Spørgsmål til opslaget herunder budget kan rettes til Ditte Dahl på ditte.dahl@kadk.dk, tlf.: 41 70 15 32.  
 
 
 
 
Prequalification of applications for DFF Call for Research Educations outside the universities (PhD) 

 
The Royal Danish Academy of Fine Arts Schools of Architecture, Design and Conservation (KADK) invites applications within subject areas of the institution for prequalification in connection with The Danish Council for Independent Research (DFF) Call for Research Educations outside the Universities (PhD).  
 
See the complete Call here: http://ufm.dk/en/research-and-innovation/funding-programmes-for-research-and-innovation/calls/2016?set_language=en&cl=en 
 
Please pay particular attention to sections 2.5 and 3.3.  
 
KADK can issue a maximum of three letters of confirmation to applicants applying for this call. 
 
Application 
Applications to KADK must contain the following documents in PDF format: 
Project description, using the DFF–Project Description template (see chapter 3.3) + references/bibliography (http://ufm.dk/en/research-and-innovation/councils-and-commissions/the-danish-council-for-independent-research/for-applicants/what-can-you-apply-for/forms-for-application/form-for-application/dff-project-descriptionbae95aa8961648fd8093448d399b4e8a). 
Applicant’s CV and list of publications for applicant (see chapter 3.3) 
Diploma and complete academic transcript, from applicant’s bachelor’s programme as well as graduate studies - or alternatively a written evaluation of your master's thesis. 
 
Please mention the relevant research program to evaluate your application: Architecture, Design or Conservation. 
 
These documents must comply with the guidelines in DFF’s Call, section 2.5 and 3.3 including requirements to content and number of pages.  
 
Application deadline  
15 Feb 2017 at 12:00 AM (Danish time).  
 
Questions concerning the advertisement can be addressed to Ditte Dahl at ditte.dahl@kadk.dk or by tel.: +45 4170 1532. 
 

Om KADK

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering er en højere videregående uddannelsesinstitution, der er etableret ved en fusion af Kunstakademiets Arkitektskole, Danmarks Designskole og Kunstakademiets Konservatorskole den 2. juni 2011. Uddannelserne er tilpasset de europæiske aftaler om uddannelsesstruktur og udvikling (Bologna-aftalen). KADK uddanner og forsker inden for de tre hovedfagområder, arkitektur, design og konservering. KADK er en statsinstitution under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. KADK har knap 1.700 studerende og 344 årsværk. Læs mere på www.kadk.dk..