Cookie Warning The website uses cookies to remember your settings and authentication. This information is not shared with any third party. Read more 
Do you want to contribute to new projects within groundwater-geochemistry?
Ansøgningsfrist: 03/05/2017
GEUS opbygger viden om hele vandkredsløbet og transport af naturlige og miljøfremmede stoffer og bidrager til en fremtidssikret vandressourceforvaltning i Danmark. Vi udvikler og anvender metoder og modeller til at forstå sammenhænge mellem hydrogeologiske og geokemiske parametre, fx omsætning og transport af nitrat i jorden og grundvandet. Hertil søges en Post.doc, som skal være med til at løfte flere nystartede forskningsprojekter.  
 
Jobindhold  
De primære arbejdsopgaver vil omfatte deltagelse i forskningsprojekter og relaterede rådgivningsopgaver indenfor grundvandsgeokemi. Fokus vil være på fortolkning af kemiske grundvands- og drikkevandsdata samt integration og sammentolkning af disse med geofysiske, geologiske og hydrogeologiske data samt andre datatyper som fx agronomiske data. Arbejdet vil endvidere omfatte planlægning og udførelse af geokemisk relateret feltarbejde, datahåndtering, geostatistisk analyse og programmering samt videnskabelig publicering. Stillingen er tidsbegrænset til 2 år, eventuelt med mulighed for forlængelse.  
 
Dine kvalifikationer  
Ansættelsen vil ske på basis af videnskabelige kvalifikationer. Ved besættelsen lægges især vægt på følgende faglige kvalifikationer:  
• Ph.d. grad indenfor geokemi, hydrogeologi og miljøvidenskab eller tilsvarende kompetencer  
• Solid geokemisk viden indenfor grundvandsområdet og godt kendskab til geologi og hydrogeologi  
• Erfaring i tilrettelæggelse og gennemførsel af feltarbejde  
• Dokumenterede skriftlige færdigheder især i forhold til videnskabelig publicering  
• Erfaring med Jupiterdata og programmering er en fordel  
• Erfaring med GIS og geostatistiske metoder er en fordel  
 
Der vil desuden blive lagt vægt på følgende personlige kvalifikationer:  
• Er initiativrig, engageret og positiv  
• Trives i et tværfagligt forskningsmiljø omkring geologiske problemstillinger  
• Er analytisk og har et stort ønske om at arbejde med forskning og udvikling  
• Er praktisk orienteret og synes rigtig godt om feltarbejde  
 
Ansøgeren må desuden beherske engelsk og hvis vedkommende ikke er dansktalende være indstillet på at lære sig dansk på et passende niveau indenfor de første 12 måneder af ansættelsen.  
 
Afdeling for Grundvands- og Kvartærgeologisk kortlægning  
Afdelingen er placeret i Århus og arbejder med forskning og rådgivning indenfor grundvand og geologisk kortlægning af Danmark og rådgiver bl.a. Miljøstyrelsen om grundvandskortlægning og -overvågning, fx omkring grundvandets kvalitative og kvantitative tilstand og udvikling. Den geologiske kortlægning omfatter både de øverste jordlag i jordartskarteringen og råstofkortlægning på land samt opbygning af 3D geologiske modeller i Danmark og internationalt, hvor der arbejdes med fladedækkende geofysiske data og integration af geokemiske data. Vi arbejder desuden med flere projekter inden for drikkevand og sundhed, overfladenær geotermi og varmelagring og varetager driften af GEUS’ Boreprøvelaboratorium og Borearkiv. Vi er lige nu 17 i afdelingen, hvoraf 12 er forskere, rådgivere og geologer og 1 er ph.d.-studerende.  
 
Vi tilbyder  
• Et kreativt og tværfagligt forskningsmiljø  
• Et levende og uformelt arbejdsmiljø med dygtige og engagerede kolleger  
• Alsidige arbejdsopgaver og gode muligheder for selv at få indflydelse på dem  
• Udviklingsmuligheder, med adgang til kurser og anden efteruddannelse  
• Familievenlig arbejdsplads med flextid  
 
Løn og ansættelsesforhold  
I henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og den relevante forhandlingsberettigede faglige organisation.  
 
Ansættelsesområdet er Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet med tilhørende institutioner.  
 
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet betragter mangfoldighed som et aktiv, og opfordrer alle interesserede uanset køn, alder, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.  
 
Yderligere oplysninger  
Kan fås ved henvendelse til afdelingsleder Thomas Vangkilde-Pedersen på tlf. 21 19 44 16, e-mail: tvp@geus.dk eller seniorforsker Birgitte Hansen på tlf. 20 55 52 45, e-mail: bgh@geus.dk    
 
Udenlandske ansøgere kan læse yderligere om at bo og arbejde i Danmark på GEUS ekstranet  
 
Ansøgning  
Ansøgningen skal være vedlagt et CV, en publikationsliste med separat angivelse af artikler registreret i ISI Web of Science, eventuelt kopier af enkelte publikationer af særlig relevans for stillingen og evt. kontaktoplysninger på referencepersoner (max. 2). Ph.d.-bevis samt resume af ph.d. eller andet materiale der kan dokumentere kvalifikationer på forskerniveau vedlægges.  
Indleverede ph.d.-afhandlinger som endnu ikke er forsvaret, kan fremsendes med ansøgningen og vil indgå i bedømmelsen. Ph.d.-afhandlingen skal godkendes af Universitetet inden ansættelsen.  
 
Ansøgning sendes via GEUS hjemmeside www.geus.dk  under Job og Uddannelse og skal være GEUS i hænde senest onsdag den 3. maj 2017, kl. 12.00.  
 
Du kan sende din ansøgning ved at trykke på knappen ”Søg stillingen”.
 
Ansøgninger modtaget efter tidsfristen vil ikke blive taget i betragtning.  
 
Ansættelsesproceduren  
Et fagkyndigt bedømmelsesudvalg bestående af to interne seniorforskere vil foretage en individuel evaluering af ansøgernes faglige kvalifikationer hvor ansøgerne vurderes kvalificeret eller ikke-kvalificeret i forhold til den opslåede stilling. Herefter vil et ansættelsesudvalg beslutte hvem af de fagligt kvalificerede kandidater de ønsker at indkalde til en ansættelsessamtale. Proceduren sker i henhold til ”Bekendtgørelse om ansættelse og bedømmelse af videnskabelige medarbejdere ved De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland § 4 og 7.  The Geological Survey of Denmark and Greenland (GEUS) is an independent and internationally oriented research institution within the Danish Ministry of Climate-, Energy and Building, and is part of Geocenter Denmark. GEUS also acts as consultant to public authorities and individuals within nature, climate, environment, energy and mineral resources. GEUS is responsible for the scientific exploration of the geology in Denmark and Greenland including shelf areas. GEUS maps, acquires and monitors data, informs the public about geological matters and is the national geological data centre.

De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) er en uafhængig og internationalt orienteret forskningsinstitution under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet og en del af Geocenter Danmark. GEUS forsker og rådgiver offentlige myndigheder og private inden for natur, klima, miljø, energi og råstoffer. GEUS er ansvarlig for den videnskabelige udforskning af geologien i Danmark og Grønland med sokkelområder. GEUS kortlægger, overvåger og indsamler data, formidler om geologiske forhold og er nationalt geologisk datacenter.