Cookie Warning Hjemmesiden bruger cookies til at huske dine indstillinger og godkendelse. Disse oplysninger er ikke delt med nogen tredjepart. Læs mere... 
Forsker i stoftransport og numerisk modellering
Ansøgningsfrist: 04-05-2017
GEUS ønsker at styrke bemandingen indenfor numerisk modellering af vand og stoftransport, og søger en forsker, der kan indgå i teamet omkring Varslingssystemet for udvaskning af Pesticider til Grundvandet (VAP).  
Jobindhold  
 
Forskerens arbejdsområde vil især blive:  
• Numerisk modellering af vandstrømning og stoftransport bl.a. ved hjælp af modelværktøjerne MATLAB, HYDRUS, MACRO og COMSOL Multiphysics.  
• At bidrage til planlægning, monitering og afrapportering af VAP´s resultater.  
• At medvirke til udnyttelse af de forskningsmæssige resultater indenfor stoftransport og opskalering af punktobservationer til mark og oplandsskala.  
• At bidrage til rådgivning af myndighederne indenfor fagområdet.
 
Det forventes, at forskeren med tiden vil være med til at præge og udvikle fagområdet, samt bidrage til hjemtagelse af eksternt finansierede projekter til gruppen.  

Dine kvalifikationer  
Ansættelsen vil ske på basis af videnskabelige kvalifikationer. Ved besættelsen lægges især vægt på følgende kvalifikationer:  
• Geolog/hydrolog/hydrogeolog med en ph.d grad eller tilsvarende niveau og med tværfaglig erfaring indenfor geologiske, hydrogeologiske og geokemiske aspekter.  
• Dokumenteret viden om og erfaring med anvendelse af numeriske modeller til simulering af præferentiel strømning og stoftransport i variabelt mættede jordmedier, herunder udvaskning af pesticiders samt deres nedbrydningsprodukter.  
• Dokumenteret viden om strømning og stoftransport i forskellige jordmedier og på forskellige skalaer, herunder præferentiel strømning i strukturerede jorde.  
• Erfaring med feltstudier, herunder kendskab til prøvetagnings- og moniteringsmetoder.  
• Dokumenteret kendskab til og erfaring med anvendelse af numeriske modeller i forbindelse med den europæiske og danske godkendelsesordning for pesticider.  
• Gerne kendskab til og erfaring med geofysiske metoder i hydrogeologisk øjemed, herunder dataoptag, processering og tolkning af eksempelvis EM, GPR og ERT data.  
• Gode kommunikationsegenskaber på dansk og engelsk.  
 
Den nye medarbejder skal indgå i et team, der skal udnytte området forskningsmæssigt og rådgivningsmæssigt, og må have gode formidlings- og samarbejdsevner, samt have viden og interesse for tværfaglige emner i grænseområderne omkring geologi, geokemi, mikrobiologi og hydrologi.  
 
Afdeling for Geokemi  
Afdelingen forsker i kemiske stoffers skæbne i jord og grundvand. Aktiviteterne er karakteriseret ved, at der tages afsæt i eksperimentelt arbejde i form af laboratorie- og feltforsøg. Undersøgelse af pesticider og andre miljøfremmede stoffers skæbne i jord og grundvand er et af afdelingens kerneområder sammen med forskning i uorganisk grundvandsgeokemi. Derudover bearbejder vi grundvandskemiske data i relation til den nationale grundvandsovervågning. Vi er ca. 30 medarbejdere, herunder forskere, postdoc, og ph.d.-studerende.  
 
Vi tilbyder  
• Et kreativt og tværfagligt forskningsmiljø  
• Et levende og uformelt arbejdsmiljø med dygtige og engagerede kolleger  
• Alsidige arbejdsopgaver og gode muligheder for selv at få indflydelse på dem  
• Udviklingsmuligheder, med adgang til kurser og anden efteruddannelse  
• Familievenlig arbejdsplads med flextid  
• Et aktivt foreningsmiljø, med personale- og kunstforening  
• Motionscenter med tilknyttet fysioterapi på arbejdspladsen  
 
Løn og ansættelsesforhold  
I henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og den relevante forhandlingsberettigede faglige organisation.  
 
Ansættelsesområdet er Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet med tilhørende institutioner.  
 
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet betragter mangfoldighed som et aktiv, og opfordrer alle interesserede uanset køn, alder, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.  
 
Yderligere oplysninger  
Kan fås ved henvendelse til afdelingsleder Claus Kjøller på tlf. 5172 8202, e-mail: clkj@geus.dk    
 
Udenlandske ansøgere kan læse yderligere om at bo og arbejde i Danmark på GEUS ekstranet  
 
Ansøgning  
Ansøgningen skal være vedlagt et CV, en publikationsliste med separat angivelse af artikler registreret i ISI Web of Science, eventuelt kopier af enkelte publikationer af særlig relevans for stillingen og evt. kontaktoplysninger på referencepersoner (max. 2). Ph.d.-bevis samt resume af ph.d. eller andet materiale der kan dokumentere kvalifikationer på forskerniveau vedlægges.  
Indleverede ph.d.-afhandlinger som endnu ikke er forsvaret, kan fremsendes med ansøgningen og vil indgå i bedømmelsen. Ph.d.-afhandlingen skal godkendes af Universitetet inden ansættelsen.  
 
Ansøgning sendes via GEUS hjemmeside www.geus.dk under Job og Uddannelse og skal være GEUS i hænde senest torsdag den 4. maj 2017, kl. 12.00.  Du kan sende din ansøgning ved at trykke på knappen ”Søg stillingen”.  
 
Ansøgninger modtaget efter tidsfristen vil ikke blive taget i betragtning.  
 
Ansættelsesproceduren  
Et fagkyndigt bedømmelsesudvalg bestående af to interne seniorforskere vil foretage en individuel evaluering af ansøgernes faglige kvalifikationer hvor ansøgerne vurderes kvalificeret eller ikke-kvalificeret i forhold til den opslåede stilling. Herefter vil et ansættelsesudvalg beslutte hvem af de fagligt kvalificerede kandidater de ønsker at indkalde til en ansættelsessamtale. Proceduren sker i henhold til ”Bekendtgørelse om ansættelse og bedømmelse af videnskabelige medarbejdere ved De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland § 4 og 7.  The Geological Survey of Denmark and Greenland (GEUS) is an independent and internationally oriented research institution within the Danish Ministry of Climate-, Energy and Building, and is part of Geocenter Denmark. GEUS also acts as consultant to public authorities and individuals within nature, climate, environment, energy and mineral resources. GEUS is responsible for the scientific exploration of the geology in Denmark and Greenland including shelf areas. GEUS maps, acquires and monitors data, informs the public about geological matters and is the national geological data centre.

De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) er en uafhængig og internationalt orienteret forskningsinstitution under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet og en del af Geocenter Danmark. GEUS forsker og rådgiver offentlige myndigheder og private inden for natur, klima, miljø, energi og råstoffer. GEUS er ansvarlig for den videnskabelige udforskning af geologien i Danmark og Grønland med sokkelområder. GEUS kortlægger, overvåger og indsamler data, formidler om geologiske forhold og er nationalt geologisk datacenter.