Otte nye enhedschefer til en styrelse i rivende udvikling

Otte nye enhedschefer til en styrelse i rivende udvikling

Vil du være en af vores nye enhedschefer? Geodatastyrelsen overgår d. 1. november til en ny organisering, og i den forbindelse skabes en ny type stilling: Enhedschef. Vi skal bruge hele otte af slagsen og vi ønsker at sætte et hold af enhedschefer, som kommer med god energi og ikke mindst en lyst til at være med til at drive transitionen til en ny organisering, hvor vi ønsker at rammesætte og understøtte forretningsudvikling og samarbejde internt og eksternt, samt øge vores beslutningskraft på alle niveauer for at operationalisere styrelsens strategiske målsætninger.

Du vil som enhedschef få personaleansvar for mellem 9 og 21 medarbejdere, alt efter hvilken enhed du ansættes i. Fagligt kendskab til ejendomsregistrering eller søkortlægning er ikke et krav for at søge stillingen. Det vi derimod drømmer om er, at vores nye enhedschefer kommer med ledelseserfaring. Vi forventer, at du har hold i din lederidentitet, og ved hvad du står for – på godt og på ondt. Vi forestiller os, at du har lyst til at dyrke ledelse sammen med os og godt kan lide at udvikle din ledelse.

 

Hvad kan du?
Baggrunden for vores nye organisering er et ønske om at placere større beslutningskraft i flere lag af organisationen og samtidig skabe et større manøvrerum for ledelse og medarbejdere. Vi er en styrelse smækfyldt med dygtige fagspecialister, og vi tror på, at beslutninger skal tages på det niveau, hvor det giver mening.

Vi drømmer derfor især om, at vores nye enhedschefer:

  • er dygtige til at skabe tydelige rammer, som kan understøtte, at andre kan træffe kvalificerede beslutninger. Du skal kridte spillebanen op.
  • er dygtige til at sætte andres og egne kompetencer i spil.
  • trives i arbejdet med relationer og kan bruge det til at understøtte samarbejde til siden, op og ned i organisationen.
  • har organisatorisk og politisk tæft.
  • er dygtig til forandringsledelse. Du kan drive forandringer gennem ledelse af vidensmedarbejdere med høj grad af specialistfaglighed.
  • selv lægger hånden på kogepladen og træffer beslutninger, når situationen kalder på det.
  • har sans for situationsbestemt ledelse og kan lytte uden at have munden fuld af ord.
  • tænker i helhedsløsninger og kan indgå som sparringspartner på alle organisatoriske niveauer.
  • er stærk strategisk – både på det organisatoriske plan og i den enkelte enhed.
  • er modig – tør at sætte noget i gang, og sadle om, hvis det viser sig, at det ikke var verdens bedste idé.

 

Du bliver en del af..
Du bliver én af otte nye enhedschefer fordelt over hele styrelsen, og alt efter, hvilken enhedschefstilling du søger, vil du referere til og indgå i et makkerskab med enten en kontorchef, vicedirektøren eller direktøren, hvor I sammen skal løfte ledelsesopgaven. Her vil I bl.a. sammen skulle prioritere og disponere over kontorets budget, udvikle og motivere jeres medarbejdere og arbejde i spændet mellem fastholdelse af strategiske målsætninger og evnen til at gribe aktuelt opståede muligheder. I vil som ledelsesteam indgå i den samlede ledergruppe i styrelsen, hvor I skal understøtte og udvikle samarbejdet i centrene og på tværs af organisationen.

 

Enhedschef for Systemer til ejendomsregistrering

Enheden er ansvarlig for drift og videreudvikling af de it-systemer, som understøtter ejendomsregistrering og kvalitetssikring af ejendomsdata. Såvel vores it-systemer som vores systemudviklingsmetoder er aktuelt genstand for en betydelig omkalfatring, hvor legacy-systemer moderniseres og samarbejdsformer omlægges til agile samarbejder på tværs af leverandører og vores egne kollegaer. Det vægtes derfor højt, hvis du har erfaring med at lede en agil leveranceorganisation, og hvis du har været vant til at træde ind i et rum, hvor strategiske digitaliseringsindsatser skal operationaliseres, gerne under dit ledelsesmandat. Du får personaleansvar for enhedens ti medarbejdere og to studentermedhjælpere. Du vil referere til kontorchefen for Ejendomsdata og systemer.

Kontaktperson: Fra d. 5.- 11. august: Torsten Bach Schrøder, kontorchef i Ejendomsdata og systemer, tlf. 23739692.

 

Enhedschef for Ejendomsregistrering
Enheden behandler og registrerer årligt mere end 7.000 sager med ændring af faste ejendomme, ejerlejligheder og bygninger på fremmed grund - et arbejde der bygger på effektiv og korrekt registrering i vores ejendomsregistreringssystem. Der er fokus på yderligere digitalisering og automatisering af processer i ejendomsregistreringen, hvilket sker i samarbejde med egne kolleger, men også i tæt dialog med vores eksterne samarbejdspartnere som eksempelvis landinspektører og kommuner. Dertil har enheden også meget fokus på forbedring af datakvalitet, dels i registreringsprocessen, dels i matrikelkort og matrikelregister. Du får personaleansvar for enhedens 19 medarbejdere og det er en fordel, hvis du har erfaring med ledelse af sagsbehandlingsfunktioner. Du vil referere til kontorchefen for Ejendomsregistrering og -lovgivning.

Kontaktperson: Fra d. 8.-12. juli + d. 5.-11. august: Jess Svendsen, kontorchef i Ejendomsregistrering og -lovgivning, tlf. 20926794.

 

Enhedschef for Procedurer og kvalitet
Enheden er ansvarlig for at udvikle, implementere og rådgive om processer og kvalitetskrav for Center for Søkort og Marine Data. Dette indebærer bl.a. at sikre, at data og produkter leveres i henhold til nationale og internationale krav, som stilles af International Hydrographic Organization (IHO) og International Maritime Organization (IMO), samt at interne procedurer for indsamling, behandling og klargøring af data samt produktion af søkort og øvrige produkter er effektive og sikre. Dertil har enheden ansvaret for dataregistrering og klargøring af data til søkortproduktion i eksisterende og kommende standard. Det vægtes højt, hvis du har erfaring med procesoptimering og kvalitetskontrol samt med ledelse af driftsfunktioner. Du får personaleansvar for enhedens 13 medarbejdere og da vi ofte til Center for Søkort og Marine data rekrutterer medarbejdere internationalt, forventer vi, at du kan kommunikere med disse på engelsk, indtil de er trygge ved det danske sprog. Du vil referere til kontorchefen for Hydrografiske data og kvalitet.

Kontaktperson: Fra d. 29. juli til d. 11. august: Allan Idd Jensen, kontorchef for Søkort og systemer, tlf. 93597184.

 

Enhedschef for Hydrografiske systemer
Enheden er ansvarlig for at drifte og monitorere fagsystemerne i Center for Søkort og Marine Data, der primært centrerer sig om ESRI og Caris, herunder udvikling, vedligehold, dokumentation og support. Dertil har enheden også ansvaret for den tekniske understøttelse af eksterne leverancer og udstilling af data. Enheden indgår i styrelsens arbejde med informationssikkerhed med relation til fagsystemerne. Det vægtes højt, hvis du har erfaring med agile samarbejdsmetoder og med udvikling af eksisterende fagsystemer. Du får personaleansvar for enhedens 13 medarbejdere og otte studentermedhjælpere og da vi til Center for Søkort og Marine data ofte rekrutterer medarbejdere internationalt, forventer vi, at du kan kommunikere med disse på engelsk, indtil de er trygge ved det danske sprog. Du vil referere til kontorchefen for Søkort.

Kontaktperson: Fra d. 29. juli til d. 11. august: Allan Idd Jensen, kontorchef for Søkort og systemer, tlf. 93597184.

 

Enhedschef for Søkort
Enheden er ansvarlig for produktion og ajourføring af elektroniske søkort til brug for navigation i Grønland og Danmark, samt maritime grænser og leverancer til Forsvaret. Enheden håndterer endvidere udvikling, test og produktion af elektroniske søkort i den nye standard S-101 samt vedligehold og ajourføring af den eksisterende papirsøkortportefølje. Det vil være en fordel, hvis du har erfaring med effektivisering af produktionslinjer og kan sikre ejerskab til forandringer. Du får personaleansvar for enhedens 19 medarbejdere og da vi ofte til Center for Søkort og Marine data rekrutterer medarbejdere internationalt, forventer vi, at du kan kommunikere med disse på engelsk, indtil de er trygge ved det danske sprog. Du vil referere til kontorchefen for Søkort og systemer.

Kontaktperson: Fra d. 29. juli til d. 11. august: Allan Idd Jensen, kontorchef for Søkort og systemer, tlf. 93597184.

 

Enhedschef for Samordning og eksterne samarbejder
Enheden er ansvarlig for eksterne samarbejder på tværs af organisationen, herunder særligt med departementet, Forsvaret, andre styrelser, kommuner og Grønland/Færøerne. Den har endvidere ansvaret for kontrakter og aftaler vedr. salg og distribution af søkort. Enheden skal bidrage til at sætte geodata i spil og skabe samordning for marine data og ejendomsdata. Du får personaleansvar for enhedens 13 medarbejdere og det vil til denne stilling være en fordel at have erfaring med politiske processer, herunder samarbejde med departement, andre styrelser og ministerier ligesom et stort overblik, politisk-strategisk forståelse og gode formuleringsevner både mundtligt og skriftligt vil blive vægtet højt. Du vil referere til kontorchefen for Politik og strategi.

Kontaktperson: Fra d. 5.-11. august: Elizabeth Hagemann, kontorchef i Politik og strategi, tlf. 50874598.

 

Enhedschef for Ledelsessekretariatet
Enheden er ansvarlig for HR (herunder rekruttering og ansættelse, personaleadministration samt ledelses- og kompetenceudvikling), Kommunikation (både internt og eksternt), Økonomi (herunder økonomistyring, regnskab, budgetter og prognoser, gebyrordninger, finanslov) og Direktionssekretariat (herunder betjening af direktionen og intern koordinering). Du får personaleansvar for enhedens 13 medarbejdere. Det vægtes positivt, hvis du har erfaring med at skabe og understøtte brede organisatoriske samarbejdsrelationer, da det er afgørende for succes i denne rolle. Du vil referere til direktøren.

Kontaktperson: Fra d. 8. juli-10. juli + d. 1.-11. august: Pia D. Højgaard, direktør, tlf. 30605875

 

Enhedschef for It
Enheden er ansvarlig for systemforvaltning af styrelsens fælles It-systemer, leverandørkontakt til Statens It, herunder den digitale arbejdsplads og generel it-drift. Desuden er enheden ansvarlig for at definere og vedligeholde principper og metoder for systemforvaltning, arkitektur, cloud og It-porteføljestyring. Derudover håndterer enheden leverandørkontakt vedr. facility og bygningsdrift. Du får personaleansvar for enhedens otte medarbejdere og en studentermedhjælper. I denne stilling vægtes det højt, hvis du har erfaring med at skabe og understøtte brede organisatoriske samarbejdsrelationer, da det også i denne rolle, er afgørende for succes. Du vil referere til vicedirektøren.

Kontaktperson: Fra d. 8. juli-24. juli: Jesper Nørgaard Andersen, konstitueret vicedirektør, tlf. 24403748.

 

Om ansættelsen
Hvis du er akademiker er stillingen klassificeret som chefkonsulent med personaleansvar. Ikke-akademikere indplaceres i henhold til gældende overenskomst. Det forventes at årslønnen inkl. pension og tillæg udgør cirka 900.000 kr.

Ansøgere skal kunne opnå den nødvendige sikkerhedsgodkendelse samt kunne opretholde denne under hele ansættelsesforløbet.

Dit ansættelsesområde bliver Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet med tilhørende områder, og dit arbejdssted vil være Geodatastyrelsen, Lindholm Brygge 31, 9400 Nørresundby.

Yderligere information om de enkelte enhedschefstillinger kan fås ved henvendelse til de anførte kontaktpersoner - det er ferietid, så bemærk venligst de angivne tidsperioder. Generelle spørgsmål til stillingerne kan rettes til Trine Bruun Svenstrup, HR- udviklingskonsulent, tlf. 29341573 fra d. 8.-19. juli.

 

Ansøgningsfrist
Vi skal modtage din ansøgning, CV og eksamenspapirer senest søndag den 11. august 2024. Hvis du søger en specifik enhedschefstilling bedes du notere dette.

Første samtalerunde forventes gennemført i uge 34-35, og anden samtalerunde i uge 37,38 og 39. 

Går du videre til anden samtalerunde, vil der indgå test.

Tiltrædelse forventes pr. 1. november 2024.

 

Om Geodatastyrelsen
Geodatastyrelsen er en central samfundsaktør – til vands og til lands. På havet indsamler og kvalitetssikrer styrelsen marine data, producerer søkort og andre marine produkter for danske og grønlandske farvande og stiller disse til rådighed for både nationale og internationale interessenter for at understøtte sikker sejlads og bidrage til den grønne omstilling. På landjorden registrerer og distribuerer styrelsen samfundsvigtige data omkring faste ejendomme, ejendomsgrænser og ejerforhold, som er fundamentale i forhold til beslutnings- og forvaltningsprocesser overalt i det offentlige og private Danmark.

Du kan læse meget mere om styrelsen her: www.gst.dk

Application due
11-08-2024

Start date
01-11-2024

Work hours
37 timer pr. uge

Position category
Enhedschef

Workplace


Contact
Trine Bruun Svenstrup 
HR-udviklingskonsulent
29341573